Súčasnosť

Haulikov inštitút bol kedysi DSSJP 

Na konci roka 2012 sa Výbor Divadelno – speváckeho súboru Jána Palárika (DSSJP) v Majcichove rozhodol pre zmenu svojej činnosti, ktorou by malo byť aj vzdelávanie a konferencie v spolupráci s vysokoškolskými pedagógmi európskeho formátu či doktorandmi. A tak sme hľadali osobnosť, ktorá by viac vystihovala tento náš zámer pri ponechaní si pôvodného zámeru združenia DSSJP ohľadom Jána Palárika. A voľba pomenovania inštitútu padla na zabudnutú osobnosť záhrebského arcibiskupa a kardinála Juraja Haulika, trnavského rodáka. V roku 2013 sme si pripomenuli 225. výročie jeho narodenia – 20. apríla 1788.

Študoval v Ostrihome, Trnave a vo Viedni. Roku 1811 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil v Komárne, od roku 1825 bol ostrihomský kanonik, potom radca Uhorskej kráľovskej miestodržiteľskej rady v Budíne, radca Uhorskej kráľovskej dvorskej kancelárie vo Viedni, od roku 1832 prepošt v Záhrebe. Od roku 1853 prvý arcibiskup záhrebský a od roku 1865 prvý chorvátsky kardinál. Zomrel 11. mája 1869 v Záhrebe. Jeho činnosť presahuje hranice Chorvátska a je porovnateľná s Palárikom, no nakoľko bol v najvyššej cirkevnej funkcii a hodnosti dosiahol omnoho viac: organizoval náboženský život, zakladal rehoľné spoločnosti a spolky, venoval sa školstvu, osvete, v roku 1848 založil časopis Katolički list zagrebački, ale i napomáhal rozvoj katedier chorvátskeho jazyka na školách, podporoval národné divadlo, založil učiteľskú prípravku a hospodársku spoločnosť, tlačou vydal dizertácie, príležitostné reči, prejavy a kázne. Do Záhrebu povolal Štefana Moysesa, splnomocnil ho vyučovať na univerzite – z neho sa stal neskorší banskobystrický biskup a znovuoživovateľ cyrilometodského kultu u nás. Moyses sa stal prvým predsedom Matice slovenskej v Martine, ktorú spoluzakladal aj Ján Palárik. Preto by sa dalo hovoriť o akomsi premostení myšlienok a zjednotení  ideálov, ale hlavne v transformácii DSSJP ide o povýšenie nášho súboru a vyzdvihnutie ho na vyšší stupeň, kam sa po siedmych úrodných rokoch výrazne posunul. Čo je zásluhou všetkých zakladateľov, členov, podporovateľov a priaznivcov ako i nadšencov z radov členov jeho Výboru, starostov a primátorov, či kultúrnych a pedagogických pracovníkov alebo zamestnancov miestnych samospráv. DSSJP, občianske združenie, sa tak oficiálne od roku 2013, kedy sme 31.decembra ukončili Rok sv. Cyrila a Metoda na Slovensku na pamiatku ich 1150. výročia príchodu na Veľkú Moravu, ako i Rok viery v Katolíckej cirkvi – 24.novembra 2013, transformáciou zmenil na Haulikov inštitút v Trnave. A to len rok po skončení pripomienky Palárikovho 190.výročia narodenia (22.apríla 1822) v roku 2012 ako i 215.výročia narodenia  biskupa Štefana Moysesa (24.októbra 1797).

Haulikov inštitút má 116 členov na celom Slovensku a je občianskym združením. Jeho činnosť riadi Výbor Haulikovho inštitútu, ktorý pracuje pod vedením doc. ThLic. Mgr. Pavla Zemka, Th.D., v zložení:

  1. Ivona Matúšová, podpredsedníčka
  2. PhDr. Mária Marková, PhD,
  3. Alojz Matúš,
  4. Ľubica Štefunková,
  5. Mgr. Jarmilka Šturdíková,
  6. Mgr. Monika Šturdíková
  7. Mgr. Vladimír Žák

Člen združenia Životnými cestami Jána Palárika

 V roku 2013, kedy sa uskutočnila transformácia združenia na Haulikov inštitút v Trnave sa stal členom občianskeho združenia Životnými cestami Jána Palárika, ktorého okrem 12 miest a obcí s palárikovskou tradíciou:

1. Abrahám, okr. Galanta

2. Banská Štiavnica,

3. Čadca,

4. Hoste, okr. Galanta

5. Hronské Kľačany, okr. Levice

6. Majcichov, okr. Trnava

7. Opoj, okr. Trnava

8. Palárikovo, okr. Nové Zámky

9. Raková, okr. Čadca

10. Starý Tekov, okr. Levice

11. Štiavnické Bane, okr. Banská Štiavnica

12. Trnava Trnava

je členom aj Trnavský samosprávny kraj v Trnave; sympatizantom združenia je Divadlo Jána Palárika v Trnave, Divadelný súbor Jána Palárika v Čadci ako i Slovenská samospráva VI.obvodu v Budapešti, v hlavnom meste Maďarska.

Haulikov inštitút v Trnave

Združenie prijal 11. februára 2013 aj nový erb, ktorý vychádza z pôvodného erbu DSSJP ako i odvodením z erbu kardinála Haulika. Haulikov inštitút si predsavzal spravidla každý rok zorganizovať dve konferencie – jednu domácu a druhú zahraničnú.  V Parku Maksimir v Záhrebe sa podarilo Haulikovmu inštitútu v roku 2014 v spolupráci so Slovenským veľvyslanectvom odhaliť kardinálovi Haulikovi pamätnú tabuľu, kde sa zároveň konalo aj  Valné zhromaždenie , čo je najvyšším orgánom združenia a podľa Stanov sa koná každé tri roky. Pripomínať ho bude aj Pamätný list.