Štefan Moyses

J. Exc. Mons. PhDr. Štefan Moyses, banskobystrický biskup
 • Narodil sa 24.októbra 1797 vo Veselom v rodine roľníka Štefana a Anny rod. Masarovičovej; ako 9 mesačnému mu zomrel otec a 7 ročnému mu zomrela aj matka; jeho výchovy ako i jeho sestry Anny sa ujala rodina Ondreja a Judity Jelenčíkových; vychovávateľ bol správcom révayovského majetku a obaja boli ich vzdialení príbuzní a sami nemali deti
Rodný dom biskupa Štefana Moysesa vo Veselom
 • po absolvovaní základnej školy v rodisku, postúpil v roku 1806 na gymnázium do Trnavy, odkiaľ prešiel v rokoch 1813 – 1815 na štúdium filozofie v Trnave
Pamätná tabuľa v Trnave
 • v štúdiu pokračoval v Pešti, no nevedel tak dobre maďarsky a tak sa najskôr vzdelával v jazyku a potom tam v rokoch 1817 – 1819 absolvoval teológiu
 • nakoľko však nemal kanonický vek – mal iba 22 rokov, tak ho generálny vikár Imrich Perényi odporučil šľachticovi Alexandrovi Lipthayovi do Sečianky v Honte, dnes v okr. Veľký Krtíš, aby vyučoval v latinčine jeho dvoch synov
 • za diakona bol vysvätený 13.januára 1821 v Ostrihome
 • za kňaza ho 14.januára 1821 vysvätil kardinál Alexander Rudnay, ostrihomský arcibiskup a prímas Uhorska
 • ako kaplán pôsobil
  • Szentendre v Peštianskej župe, Maďarsko
  • Bzovík
  • Tesárske Mlyňany
  • Tőlgyes, dnes súčasť obce Mogyoród v Peštianskej župe, Maďarsko
  • Pešť – sv. Jozefa, dnes Budapešť VIII.mestský obvod podľa patróna kostola tiež nazývaný Józsefváros, Maďarsko
 • PhDr., Univerzita Pešť, 1829
 • 1.januára 1830 – 18.októbra 1847 pôsobil v Záhrebe, Chorvátsko
  • bol profesorom Filozofickej fakulty na Kráľovskej akadémii v Záhrebe, kde prednášal filozofiu, gréčtinu, náboženstvo, fyziku, matematiku, maďarčinu a literatúru
  • v roku 1835 sa stal funkcionárom Hudobného ústavu v Záhrebe

  • v rokoch 1837 – 1843 bol štátnym cenzorom a revízorom tlače

  • bol členom: Čitaonica Zagrebačka, 1838; Gospodárske društvo, 1841; Matica Ilirska, 1842; Narodni Dom Zagreb

  • v akademickom roku 1838/ 1839 sa stal zástupcom prefekta grécko – katolíckeho seminára v Záhrebe
  • 31.mája 1844 ho ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas József Kopácsy exkardinoval z Ostrihomskej arcidiecézy a záhrebský biskup Juraj Haulik ho inkardinoval do Záhrebskej diecézy

 • 19.októbra 1847 bol inštalovaný za sídelného kanonika Záhrebskej kapituly, Chorvátsko
  • ako vyslanec kapituly, istote aj pre znalosť rodnej slovenčiny, maďarčiny, nemčiny bol vyslaný na Uhorský krajinský snem v Bratislave, 7.novembra 1847 – 14.marca 1848; okrem toho ovládal aj latinčinu, gréčtinu, francúzštinu a samozrejme chorvátčinu
  • 10.augusta 1848 sa stal predsedom Komisie na posúdenie divadelných hier v Chorvátskom národnom divadle v Záhrebe
  • ako i povereníkom Povereníctva kultu a osvety v Banátskej rade, 1848
 • 21.októbra 1848 ho záhrebský biskup Haulik vymenoval za rektora Kňazského seminára v Záhrebe a na Vysokej teologickej škole v Záhrebe za profesora gréčtiny, biblickej archeológie, apologetiky, exegetiky a Úvodu do Svätého písma
  • v rokoch 1848 – 1850 bol prvým redaktorom novín Katolički list zagrebački
  • 25.augusta 1849 sa stal delegátom chorvátskeho bána pre rokovania s viedenskou vládou, kde sa pričinil o následné povýšenie záhrebského biskupstva na arcibiskupstvo a vymenovanie biskupa Juraja Haulika za prvého záhrebského arcibiskupa pápežom bl. Pia IX., 11.decembra 1852
 • 5.septembra 1850 ho rakúsko – uhorský cisár František Jozef I. nominoval za banskobystrického biskupa
  • septembra 1850 zložil Vyznanie viery a prísahu vernosti do rúk apoštolského nuncia vo Viedni
  • septembra 1850 zložil prísahu panovníkovi
  • februára 1851 ho pápež bl. Pius IX. vymenuje za banskobystrického biskupa
 • 23.marca 1851 po 21 rokoch opúšťa Záhreb
 • 25.mája 1851 bol vysvätený za biskupa v Ostrihome kardinálom Jánom Krstiteľom Scitovským, ostrihomským arcibiskupom a uhorským prímasom
 • 23.júla 1851 bol vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici inštalovaný za banskobystrického biskupa, no po celý čas svojej biskupskej služby býval a úradoval v letnom sídle banskobystrických biskupov v Svätom Kríži nad Hronom, dnes Žiar nad Hronom
  • 1.januára 1852 prevzal po Jánovi Palárikovi vydávanie časopisu Cyrill a Method – vydával ho do 31.decembra 1856, pričom redaktorstvo zveril Michalovi Chrástekovi, svojmu neskoršiemu tajomníkovi
  • 1856 otvára Učiteľskú preparandiu v Banskej Bystrici
  • 1858 otvára novú budovu vyššieho Gymnázia v Banskej Bystrici
  • 12.decembra 1861 je na čele delegácie Slovákov, ktorí predkladajú prosbopis a Memorandum slovenského národa cisárovi vo Viedni
  • v miléniovom roku 1.000 výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu je lídrom osláv na Slovensku
  • 3.augusta 1863 sa stáva spoluzakladateľom Matice slovenskej a stáva sa jej prvým predsedom
  • V roku 1865 prvý raz oslávi preložený sviatok sv. Cyrila a Metoda – 5.júl
Interiér bývalej kaplnky v letnom sídle banskobystrických biskupov v Žiari nad Hronom – súčasný stav
 • 5.júla 1869, na liturgickú spomienku sv. Cyrila a Metoda, zomiera v Svätom Kríži nad Hronom vo svojom sídle
 • pochovaný bol 8.júla 1869 v Krypte banskobystrických biskupov pod Farským kostolom Povýšenia sv. kríža v Svätom Kríži nad Hronom, dnes Žiar nad Hronom
Pamätná tabuľa v Banskej Bystrici
PUBLIKÁCIE
 • Oratio funebris, 26. XI. 1833, Zagrab, 12 s.
 • Sermo funebris… Ladislao Susich, Zagrab 1835, 12 s.
 • Reč biskupa Štefana Moysesa, 4.augusta 1863
 • Reč biskupa Štefana Moysesa, 3.augusta 1864
 • Reč biskupa Štefana Moysesa, 9.augusta 1865
 • Myšlenky o zahradníctve vôbec a o štepárstve obzvlášte, Skalica, Tlačou Fr. X. Škarnycla synov, 1865, 28 s.
 • List biskupa Štefana Moysesa 4.valnému zhromaždeniu Matice slovenskej, 12.septembra 1866
 • Na konci roku. Moysesove kázne, Ružomberok, Tlačou Kníhtlačiarne Karla Salvu, 1897, 34 s.
PREKLADY
 • Hej slováci – Oj, Hrvati, jošte živi
 • Kde domov můj – Gdje stanak moj?
HAULIK, MOYSES, PALÁRIK A HAULIKOV INŠTITÚT
 • V roku 2012 bolo schválené Výborom Divadelno – speváckeho súboru Jána Palárika (DSSJP) premenovanie na Haulikov inštitút (HI); v roku 2013 bol prijatý nový erb ako i v Stanovách Haulikovho inštitútu sa banskobystrický biskup, J. Exc. Mons. PhDr. Štefan Moyses, rodák z Veselého na Trnavsku, stáva druhým hlavným predmetom nášho inštitucionálneho záujmu, bádania, odhaľovania a pripomínania jeho života, diela a odkazu pre našu súčasnosť; prvým je kardinál Haulik a tretím kňaz Ján Palárik; a tiež v roku 2013 sa Haulikov inštitút stáva členom občianskeho združenia Životnými cestami Jána Palárika – ako jeden zo sedemnástich členov združenia miest, obcí a inštitúcií s palárikovskou tradíciou
 • 14.– 16.mája 2014 uskutočnil Haulikov inštitút v Záhrebe svoje Valné zhromaždenie a zároveň medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému: Cyrilometodskí nasledovníci – Haulik, Moyses, Palárik, z čoho bol aj vydaný zborník rovnakého názvu; zároveň sa členovia Haulikovho inštitútu zúčastnili v záhrebskom Parku Maksimir odhalenia Pamätnej tabule kardinálovi Jurajovi Haulikovi spolu s Veľvyslanectvom SR v Záhrebe
 • 5.októbra 2015 odhalil Haulikov inštitút vo foyeri Ženska Opća Gimnazija Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti, Gundulićeva 10, Zagreb pamätnú tabuľu Slovenskému trojhviezdiu v 19.storočí v Záhrebe: Jurajovi Haulikovi, Štefanovi Moysesovi a Bohuslavovi Karolovi Šulekovi – ako ich nazýva Svetozár Hurban Vajanský v Moysesovom životopise – spolu s Provinciou Bezgrješnog Začeća BDM Zagreb a Veľvyslanectvom SR v Záhrebe; a to za účasti členov Haulikovho inštitútu, Slovákov žijúcich a združených v Matici slovenskej v Záhrebe ako i členov Chorvátsko – slovenského priateľstva v Záhrebe; zároveň následne v neďalekom chorvátskom národnom pútnom mieste v Marija Bistrici prebehla vedecká konferencia Moysesovo dielo v prospech Slovanstva, z ktorého bol vydaný zborník rovnakého názvu
NAŠE PUBLIKÁCIE O MOYSESOVI
 • ZEMKO, P. 2014. Cyrilometodskí nasledovníci – Haulik, Moyses, Palárik. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Cyrilometodskí nasledovníci – Haulik, Moyses, Palárik ako i z príležitosti Valného zhromaždenia Haulikovho inštitútu v Trnave. Záhreb, Chorvátsko 14. – 16. mája 2014. Trnava: Pre Haulikov inštitút vydalo Vydavateľstvo Ivona Matúšová, 2014, 143 s. ISBN 978 – 80 – 89413 – 34 – 8.
 • MIKUŠ, T. – ZEMKO, P. 2015. Moysesovo dielo v prospech Slovanstva.Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Záhreb, Chorvátska republika, 5.októbra 2015. Záhreb: Spoločnosť chorvátsko – slovenského priateľstva, 2015, 128 s. ISBN 978 – 953 – 97153 – 7 – 1.
 • ZEMKO, P. 2016. Moysesovo záhradníctvo a ovocinárstvo. Trnava: Ivona Matúšová, 2016. 9 s. Elektronická publikácia. ISBN 978 – 80 – 89413 – 55 – 3.
 • KLEMENT, M. – ZEMKO, P. 2017. Slovenský rodák z Veselého na Trnavsku. Trnava: Ivona Matúšová, 2017, 52 s. Elektronická publikácia. ISBN 978 – 80 – 89413 – 71 – 3.
 • ZEMKO, P. – CZARNECKI, P. S. – ÁČOVÁ, B. – KLEMENT, M. – REČNÁ, S. 2021. Slovanský Mojžiš. Trnava: Vydavateľstvo Ivona Matúšová, 2021, 122 s. Elektronická publikácia. ISBN 978 –80 –89979 –22– 6.
Biskupský erb Mons. dr. Štefana Moysesa
prepísaný Ladislavom Vrtelom do súčasnej podoby