Ján Palárik

vdp. Ján Palárik, majcichovský farár

Ján Palárik (pseudonymy: Beskydov, Ján Beskydov, Paliarik Ján)

 • sa narodil 27. apríl 1822 v Rakovej na Kysuciach. – zomrel 7. decembra 1870 v Majcichove. Pochádzal z učiteľskej rodiny, a tak počiatočné klasické i hudobné vzdelanie dostal doma od rodičov.
 • v klasickom vzdelávaní pokračoval v Žiline, Kecskeméte;
 • v roku 1839 začal štúdium teológie v Ostrihome, pokračoval v Bratislave a v Trnave, kde sa mu dostali do rúk básne Jána Hollého a almanach Zora, ktoré v ňom prebudili národné povedomie.
 • vzdelával sa v nemčine a vo francúzštine, ovládal aj maďarčinu, latinčinu, poľštinu a samozrejme češtinu a ruštinu
 • po vysvätení za kňaza v roku 1847 v Ostrihome pôsobil ako kaplán v Starom Tekove, kde dochádzal aj na filiálky Hronské Kľačany a Veľké Kozmálovce.
 • po preložení do Vindšachty – dnes Štiavnických Baní v januári 1850 sa začal venovať ako redaktor časopisu Cyrill a Method. Za svoje články ho predvolali v januári 1851 do Ostrihomu a odsúdili na nútené mesačné Duchovné cvičenia v kláštore františkánov. Po ich skončení 1.februára 1851 bol preložený znovu ako kaplán do Banskej Štiavnice, kde ukončil redaktorstvo v Cyrillovi a Methodovi
 • odtiaľ bol od 1.júla 1851 preložený za nemeckého kaplána v Pešti, do farnosti sv. Terézie Avilskej – dnes je to v Budapešti VI.obvod. Pobudol tam až do 6.decembra 1862. Tam redigoval Katolícke noviny pre dom a školu 1852 – 1856, vydal tri zväzky prekladu Spisov pre mládež od Krištofa Schmida; spolu s Jozefom Karolom Viktorínom zorganizovali zbierku na Hollého pomník v Dobrej Vode, kde pri posviacke 11.mája 1854 predniesol reč; s Jozefom Karolom Viktorínom vydal v roku 1857 almanach Concordia, kde uverejnil pod pseudonymom Beskydov svoju prvú divadelnú hru Incognito; aj druhá i tretia divadelná hra boli vydané pod pseudonymom  Beskydov – v almachu Lipa vydal v roku 1860 druhú divadelnú hru Drotár a v roku 1862 tretiu divadelnú hru Zmierenie; spolu s Viktorínom sa v roku 1861 zaslúžili o vydávanie časopisu Sokol, ktorý redigoval Pavol Dobšinský
 • na základe vtedajších zvyklostí vyhral konkurz na faru v Majcichove, kde mu dopomohla aj abrahámska grófka ruského pôvodu Helena Esterházyová – Bezobrazovová.  Inštalovaný bol až nasledujúci rok 1863. V Majcichove spravoval aj filiálky Hoste a Abrahám. Tu napísal svoju poslednú dramatickú hru Dimitrij Samozvanec, ako i v roku 1866 svoju autobiografiu, ale i Katechizmus pre počiatočníkovPrvú a Druhú čítanku a mluvnicu. Z Majcichova sa stal spoluzakladateľom Matice slovenskej v roku 1863; v roku 1868 sa zúčastnil na založení novej politickej strany – Novej školy slovenskej a napokon tesne pred smrťou sa stal spoluzakladateľom Spolku sv. Vojtecha v Trnave – 1870.
Busta zhotovená podľa predlohy Fraňa Štefunku pred kostolom a farou v Majcichove
 • zomrel 7.decembra 1870 na fare v Majcichove, kde ho aj pochovali 10.decembra 1870.
 • v roku 1928 z podnetu nitrianskeho kanonika Juraja Gajdošíka, spolurodáka z Rakovej exhumovali jeho telesné pozostatky v rámci majcichovského cintorína a pochovali ho v novom hrobe, nad ktorým mu dal Gajdošík postaviť nový pomník.
Hrob Jána Palárika v Majcichove
Dielo Jána Palárika
 • Literát
  • Autobiografia
   • Palárik Ján (také Beskydov) spisovateľ a dramatik slovenský, 1866
  • Básnik
   • Cirkev Kristova, Cyrill a Method, 1850, č. 3 a 5
   • Znělky k slavnosti cirkevného Vysviacania Novovystavenej Basiliky Ostrihomskej, Budín, Písmenami Martina Bagó 1856
   • Svornosť; Vlasť slovenská; Ľud slovenský; Spěv slovenský; Slovenčina. Concordia, Slovanský letopis, Budín 1858;
   • Za osvetu, Sobrané dramatické spisy Jána Palárika, usporiadal Ján Bobula, Minerva, Pešť 2. zv. 1871, 501
  • Historik
   • Dejepis církve Kristovej a jej bojovníkov kresťanským školám a rodinám venovaný od Jána Palárika uverejňované v Katolíckych novinách pre dom a cirkev ročník 1854
  • Novinár
   • Ako má byť veselohra usporiadaná, čili Obrana veselohry  „Drotár“, Slovenské noviny, I., 1864, č. 123, 128 – 129,131
   • Druhá obrana Drotára
   • Dôležitosť dramatickej národnej literatúry, Sokol (Dobšinského), roč. I., 1860, 13, 21
   • Posúdenie dramatických kusov
  • Dramatik
   • Incognito, almanach Concordia, Budín 1858; Sobrané dramatické spisy Jána Palárika (Minerva, 1. zv., Pešť, 1870)
   • Drotár, almanach Lipa I., Pešť 1860
   • Smierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, almanach Lipa II., Pešť 1862
   • Dimitrij Samozvanec, Sobrané dramatické spisy Jána Palárika (Minerva, 2. zv., Pešť, 1871)
  • Homiletik
   • Reč na sv. Jozefa, pestúna Ježiša Krista o upadnutí náboženstva v chráme Windšachtském pověděná a na žádost dobre smýšlejících uverejněná, Cyrill a Method, roč. 1, 1850, č. 2 – 4
   • Slovo k nábožným pútnikom na deň povýšení svatého Kríža na hore Kalvárie Bansko – Štávnické shromaždeným, Cyrill a Method, roč. 1, 1850, č. 17
   • O prachu človeka. Kázaní na I. nedelu v poste, Cyrill a Method, roč. 2, 1851, č. 7
   • O smrtedlnosti človeka. Kázaní na II. nedelu v poste, Cyrill a Method, roč. 2, 1851, č. 8
   • O nesmrtedlnosti človeka. Kázaní na III. nedelu v poste, Cyrill a Method, roč. 2, 1851, č. 9
   • O určení človeka. Kázaní na IV. nedelu v poste, Cyrill a Method, roč. 2, 1851, č. 10
   • Matica slovenská, Turčiansky Sv. Martin 1932
   • Katolícke noviny, 24. júna 1854; Concordia, Slovanský letopis, Budín 1858
   • Reč, ktorú pri slavných zádušniciach dňa 31. ledna 1861 vo farskom chráme u sv. Anny v Budíne odbavovaných za zvečnelého v Prahe dňa 12 – ho ledna 1861 Vaceslava Hanku, Priateľ školy a literatúry, roč. III, 1861
  • Prekladateľ
   • Krištof Schmidt: Spisy pre mládež, 1 – 3. zv., Štedrý večer, Veľkonočné vajíčka, Kvetný košík
   • To já ľúbim (Z poštiny); To já neľúbim (Odpověď z „Kuryera Varšavského“)
  • Redaktor
   • Katolícke noviny vydávané Spolkom sv. Štefana, Pešť 1852 – 1855
  • Spoluvydavateľ
   • almanach Concordia, Budín 1858 s Jozefom Karolom Viktorínom

  • Učebnice
   • Katechizmus pre počiatočníkov
   • Prvá čítanka a mluvnica

   • Druhá čítanka a mluvnica
  • Úvahy
   • Slovanskému zjazdu v Prahe, 1848
   • O vzájemnosti slovanskej. Úvahy politicko – literárne, almanach Lipa III, Budín 1864

  • Vydavateľ
   • časopis Cyril a Method, Banská Štiavnica 1850 –  1851

 • Publicista
  • Ohlas pravdy, Cyrill a Method 1852, č. 38
  • Čo máme očakávať od konštitúcie uhorskej pre našu národnosť a čo nám predovšetkým treba? Priateľ školy a literatúry, roč. II., 1860, č. 45

  • Otázka národností a nasledovne i literatúry pri novom politickom   preporodení Uhorska. Priateľ školy a literatúry, roč. II., 1860, č. 46
  • Na dorozumenie inteligencii našich slovenských stolíc. Priateľ školy a literatúry, roč. II., 1860, č. 52
  • Práva ľudu a zákony r. 1848. Pešťbudínske vedomosti, roč. I., 1861, č. 3
  • Nedôslednosť snemovných zákonov z r. 1848. Pešťbudínske vedomosti,    roč. I., 1861, č. 7
  • Na dorozumenie. Pešťbudínske vedomosti, roč. III., 1861, č. 35
 • Politik
  • Nová škola slovenská (politická strana, ktorá vydávala Slovenské noviny 1868 – 1875)
 • Spoluúčastinár
  • Kníhtlačiareň Minerva, Pešť

 • Spoluzakladateľ
  • Spolok striezlivosti, Starý Tekov
  • časopis pre literatúru a umenie Sokol, Banská Štiavnica 1861 s Jozefom Viktorínom, redigoval ho Pavol Dobšinský 
  • Matica slovenská v Martine, 4 augusta 1863
  • Katolícke patronátne gymnázium v Kláštore pod Znievom, 1869

  • Spolok sv. Vojtecha v Trnave, 14. septembra 1870
O Jánovi Palárikovi napísali :
 1. BOBULA, J. N. 1870. Sobrané dramatické spisy Jána Palárika, (Beskydova) slavného spisovateľa slovenského, 1. zv. Pešť: Minerva, 1870
 2. BOBULA, J. N. 1871. Sobrané dramatické spisy Jána Palárika, (Beskydova) slavného spisovateľa slovenského, 2. zv. Pešť: Minerva, 1871
 3. GAŠPARÍK, M. 1952. Ján Palárik a jeho boj o demokratizáciu slovenského národného života. Bratislava: Nakladateľstvo Slovenskej akadémie vied a umení, 1952, 71 s.
 4. FELIX, J. 1955. Ján Palárik. Veselohry a divadelné prejavy. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 379 s.
 5. SLOBODA, J. 1970. Život za život. Príležitostná metodická príručka k oslavám 100. výročia smrti Jána Palárika. Bratislava: Osvetový ústav, 1970, 81 s.
 6. VAVROVIČ, J. 1974. Jean Palárik. Son oecuménisme et son panslavisme. Cleveland – Rome: Slovak Institute, 1974
 7. VAVROVIČ, J. 1986. Duchovné cvičenia Jána Palárika. Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1986, 117 s.
 8. VAVROVIČ, J. 1990. Duchovné cvičenia Jána Palárika. Martin: Osveta, 1990, 117 s. ISBN 80 – 217 – 0228 – 1.
 9. VAVROVIČ, J. 1993. Ján Palárik. Jeho ekumenizmus a panslavizmus. Martin: Matica slovenská, 1993
 10. ĎURNÁ, S. 2005. Dramatik a spisovateľ – Ján Palárik, (1822-1870), Životopisný medailón. Čadca: Kysucká knižnica, 2005.
 11. MUDRÍKOVÁ, J. 2007. Ján Palárik, Medailón k 185. výročiu narodenia. Čadca: Žilinský samosprávny kraj – Kysucká knižnica, 2007.
 12. ZEMKO, P. 2007. Palárikov Majcichov. Majcichov: Divadelno – spevácky súbor Jána Palárika, 2007, 49 s. ISBN 978 – 80 – 969688 – 7 – 9.
 13. ZEMKO, P. 2007. Primície mal v čase pôsobenia Jána Palárika. Majcichov: Rímskokatolícka cirkev, farnosť, 2007, 40 s. ISBN 978 – 80 – 969806 – 8 – 0.
 14. ZEMKO, P. 2009. Palárikov nástupca v úrade farára. Trnava: Vydavateľstvo Ivona Matúšová, 2009, 56 s. ISBN 978 – 80 – 89413 – 01 – 0.
 15. ZEMKO, P. 2010. Majcichovská mládež o Jankovi Palárikovi. Majcichov: DSSJP, 2010, 24 s. ISBN 978 – 80 – 970393 – 4 – 9.
 16. ZEMKO, P. 2010. Palárik na Trnavsku. Trnava: Vydavateľstvo Ivona Matúšová, 2010, 36 s. ISBN 978 – 80 – 89413 – 06 – 5.
 17. ZEMKO, P. a kol. 2010. Európan Ján Palárik. Raková: Životnými cestami Jána Palárika, 2010, 240 s. ISBN 978 – 80 – 970299 – 7 – 5.
 18. ZEMKO, P. a kol. 2012. Ján Palárik Beskydov – miláčik slovenského národa. Raková: Životnými cestami Jána Palárika, 2012, 184 s. ISBN 978 – 80 – 970449 – 4 – 7.
 19. ZEMKO, P. 2013. Cyrilo – metodská a palárikovská tradícia ako výzva nášho každodenného života. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Budapešť 22.októbra 2012. Trnava: Pre Haulikov inštitút vydalo Vydavateľstvo Ivona Matúšová, 2013, 56 s. ISBN 978 – 80 – 89413 – 29 – 4.
 20. ZEMKO, P. 2013. Ján Nepomuk Palárik a jeho nasledovníci. Majcichovsko – trnavská štúdia. Trnava: Vydavateľstvo Ivona Matúšová, 2013, 174 s. ISBN 978 – 80 – 89413 – 30 – 0.
 21. MARTINKOVIČ, M. 2013. Politické myslenie Novej školy. Občiansko – národný program Slovenských novín. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 222 s. ISBN 978 – 80 – 970494 – 7 – 8.
 22. ZEMKO, P. 2014. Cyrilometodskí nasledovníci – Haulik, Moyses, Palárik. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Cyrilometodskí nasledovníci – Haulik, Moyses, Palárik ako i z príležitosti Valného zhromaždenia Haulikovho inštitútu v Trnave. Záhreb, Chorvátsko 14. – 16. mája 2014. Trnava: Pre Haulikov inštitút vydalo Vydavateľstvo Ivona Matúšová, 2014, 143 s. ISBN 978 – 80 – 89413 – 34 – 8.
 23. Ján Palárik. Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch. Veselohra v troch dejstvách. Serbia: Liber Novus v spolupráci so spol. Ringier Axel Springer Slovakia v rámci projektu Nový Čas Knižnica, 2015, 63 s. ISBN 978 – 86 – 517 – 0274 – 0.
 24. MAREČEK, M. – ZEMKO, P. 2016. Životnými cestami Jána Palárika. Združenie miest, obcí a inštitúcií s palárikovskou tradíciou. Trnava: Trnavská samosprávny kraj, 2016, 73 s. ISBN 978 – 80 – 89759 – 30 – 9.
 25. TIMKO, M. 2017. Palárik žije. Súborné dramatické dielo Jána Palárika. Raková: Životnými cestami Jána Palárika, 2017, 389 s. ISBN 978 – 80 – 972614 – 2 – 9.
 26. ZEMKO, P. 2022. Jánovi Palárikovi – dvestoročnému jubilantovi. Trnava: Pre Haulikov inštitút Vydavateľstvo Ivona Matúšová, 2020, 112 s. Elektronická publikácia. ISBN 978 – 80 – 89979 – 32 – 5.
 27. ZEMKO, P. 2022. Haulikov inštitút k Palárikovej dvestovke. Trnava: Pre Haulikov inštitút Vydavateľstvo Ivona Matúšová, 2020, 73 s. Elektronická publikácia. ISBN 978 – 80 – 89979 – 33 – 2.
 28. ZEMKO, P. 2022. Výročia osobností Haulikovho inštitútu. Trnava: Pre Haulikov inštitút vydalo Vydavateľstvo Ivona Matúšová, 2022, s. Elektronická publikácia. ISBN 978 – 80 – 89979 – 34 – 9.