Juraj Haulik

J. Em. Mons. ThDr. Juraj kardinál Haulik de Várallya , záhrebský arcibiskup – metropolita
 • Záhrebský arcibiskup J. Em. Mons. ThDr. Juraj kardinál Haulik sa narodil 20.apríla 1788 v Trnave rodičom Jurajovi a Kláre rod. Repkayovej. Pokrstený bol vo Farskom kostole Bazilike minor sv. Mikuláša v Trnave. 
Rodný dom kardinála Haulika (druhý zľava), vedľa dva kanonické domy a priečelie budovy fary, veže baziliky minor a budova bývalého biskupského úradu – vpravo
 • Ľudovú školu absolvoval v Trnave, stredné absolvoval v: Ostrihome, 1. – 6.ročník, 7. – 8. ročník v Trnave; filozofiu študoval v Trnave, teológiu na Pázmaneu vo Viedni, ktoré skončil v roku 1807. Súkromne ju potom dokončil v Trnave.
 • Ostrihomský pomocný biskup Mons. Miklós Rauscher (1759 – 1815) ho v Trnave vysvätil za: subdiakona – 1.decembra 1810, diakona – 3.decembra 1810, presbytera – 18.apríla 1811. Prvú sv. omšu (primície) slúžil 6.mája 1811 v uršulínskom kostole sv. Anny v Trnave.
 • Kaplánoval na fare v Komárne,
  • odkiaľ bol povolaný do Budína za archivára a tajomníka vikariátu;
  • na univerzite v Pešti si dokončí v roku 1919 doktorát z teológie;
  • kardinál – primas Alexander Rudnay si ho povolal za svojho tajomníka v roku 1820, pričom mu najviac pomáhal na synodách v roku 1822 a 1828;
  • v roku 1824 sa stáva assessorom.
 • v roku 1825 je menovaný ostrihomským kanonikom,
  • v roku 1830 sa stáva poradcom uhorského guvernéra a titulárnym biskupom Prištiny (bez biskupskej vysviacky)
  • a v roku 1831 sa sťahuje do Viedne ako dvorný radca a referent dvornej kancelárie.
 • 1.júla 1832 bol síce menovaný za prepošta Katedrálnej kapituly v Záhrebe, ale inštalovaný bol v zastúpení kanonikom Mihičom 26.augusta 1832, nakoľko ešte päť rokov zostal pracovať vo Viedni pri cisárskom dvore. Do Záhrebu prichádzal len sporadicky.
 • Rakúsky cisár a kráľ: český, uhorský, ale i kráľ Lombardie a Benátska,  Ferdinand V. Habsburský (1835 – 1848) ho po smrti Mons. Alexandra Alagoviča, tiež rodáka z Trnavska z obce Malženice, 8.mája 1837 nominuje za záhrebského biskupa.                               
  • Juraj Haulik 11.mája 1837 zložil prísahu vernosti do cisárových rúk
 • 2.októbra 1837 ho napokon vymenoval za záhrebského biskupa aj pápež Gregor XVI. (1831 – 1846).
  • Ako päťdesiatjeden ročný prijal biskupskú vysviacku  10.decembra 1837 vo Viedni prostredníctvom servo di Dio, titulárneho arcibiskupa Mons. Ludovica Altieriho (1805 – 1867), apoštolského nuncia v Rakúskom cisárskom dvore vo Viedni (1836 – 1845); spolukonsekrátormi boli: Mons. Aristaces Azarian, C.M.Vd. (1782 – 1855) – titulárny biskup a generálny predstavený rehole mechitaristov vo Viedni a Mons. Johann Michael Leonhard (1782 – 1863) – pomocný biskup vo Viedni                
 • Do Záhrebu prišiel 6.januára 1838. Hneď na druhý deň 7.januára 1838 mal v katedrále svoj prvý príhovor;
  • napokon ho 8.januára 1838 inštalovali za 70. diecézneho záhrebského biskupa a nástupcu bl. Augustína Kazotiča (okolo roku 1260 – 1323) – prvého chorvátskeho svätca;    
  • prvú sv. omšu odslúžil až na Veľkú noc 1838 v kajkavskom nárečí; – svojim tajomníkom menoval notára Pavao Stoosa, patriota a básnika
Bl. Augustín Kazotič, záhrebský biskup
 • 25.augusta 1850 bol spolukonsekrátorom košického biskupa Mons. Jozefa Kunsta (1790 – 1866), rodáka zo Zubrohlavy, neskoršieho arcibiskupa v Kalocsi, ktorý potom bol pri odčlenení Záhrebského biskupstva z Kalocskej metropolie     
 • Keď pápež bl. Pius IX. (1846 – 1878) bulou Ubi primum placuit povýšil v roku 1852 záhrebské biskupstvo na arcibiskupstvo, vyňal ho z právomoci arcibiskupa – metropolitu v Kalocsi v Maďarsku a cirkevne ju osamostatnil, novému arcibiskupstvu podriadil šesť chorvátskych a slavónskych diecéz (bosnianske, đjakovačské – dnes Đakovo – Osijek, srijemské, senjsko – modrušské – dnes Gospić – Senj, krbavské a križevacké) vyčlenených aj z ostrihomského arcibiskupstva, čím sa záhrebské arcibiskupstvo stalo metropolitným sídlom a svoju činnosť začala samostatná chorvátska provincia. Juraj Haulik sa stal prvým záhrebským arcibiskupom, ako taký bol inštalovaný 8.mája 1853
 • 6.mája 1855 vysvätil v katedrále svojho pomocného biskupa Mons. Ivana Kralja (1792 – 1883)
 • Pápež bl. Pius IX. ho 16.júna 1856 povýšil do hodnosti kardinála – presbytera, a tak sa Haulik stal aj prvým chorvátskym kardinálom;
  • kardinálsky biret mu odovzdal apoštolský nuncius vo Viedni 23.júla 1856;
  • a sám pápež mu odovzdal kardinálsky prsteň a klobúk 19.marca 1857 v Ríme;
  • pričom si osobne prebral aj svoj titulárny Kostol sv. Quirica a Giulitty.
 • Jeho činnosť je spojená aj s verejným záujmom, a to:
Erb Juraja Haulika, arcibiskupa prepísaný Ladislavom Vrtelom do súčasnej podoby
 • bol zástupcom bána t.j. správcom Chorvátska v rokoch 1838 – 1842; 1845 – 1848;
 • v roku 1840 bol položený základ pre národné chorvátske divadlo v Záhrebe, na ktoré on prvý dal 1.000 zlatých;
 • v roku 1841 založil Hrvatsko – slavonsko gospodarsko društvo;
 • ako prvý biskup prehovoril 2.mája 1843 po chorvátsky v parlamente;
 • pre blaho Záhrebčanov dokončil dielo svojho predchodcu biskupa Maksimiljana Vrhovaca (1752 – 1827) – Park Maksimir na ploche 316 ha, v jeho časoch sa volal Jurjevac; dal tam postaviť Švajčiarsky dom, kde rád oddychoval a Kaplnku sv. Juraja (1864), tam pôvodne plánoval, že ho tam pochovajú;
 • 6.septembra 1845 uviedol do Záhrebu milosrdné sestry sv. Vincenta de Paul – Sestry Milosrdnice, ktoré mu pomohol sprostredkovať brixenský biskup Bernhard Galura (1829 – 1856) – dnes je to (od 1.septembra 1964) diecéza Bolzano – Brixen v Taliansku; sestrám dal postaviť kostol a kláštor a oni mu nad portálom hlavného vchodu umiestnili pamätnú tabuľu ako i v kláštornom nádvorí mu postavili pomník s bustou;
 • 23.októbra 1847 stál v parlamente pri zrode chorvátčiny ako úradného jazyka;
 • v roku 1848 založil prvé chorvátske katolícke noviny Katolički list zagrebački;
 • v roku 1858 založil knižnicu s čitárňou dobrých kníh pri Kamennej bráne v Záhrebe;
 • uviedol do svojej diecézy rehoľu jezuitov: Požega – v roku 1858, Záhreb v roku 1859 tam mu v bazlike – minor Najsvätejšieho Srdca Ježišovho inštalovali pamätnú tabuľu;
 • v roku 1858 založil Spolok sv. Vincenta de Paul v Záhrebe a stal sa jeho členom;
 • v roku 1868 založil Hrvatsko književno društvo svetog Jeronima na vydávanie kníh;
 • stal sa členom Spolku Dědictví sv.Jana Nepomuka v Prahe.

 

 • v roku 1849 bol ocenený Vojvodcovským krížom Rádu sv. Štefana; v roku 1856 ho ocenili veľkým krížom Leopoldovho rádu a napokon v roku 1859 prijal veľkokríž Rádu sv. Štefana
 • v roku 1861 oslávil svoje 50.výročie kňazstva a v roku 1863 zase 25.výročie svojej biskupskej vysviacky, pri čom mu mesto Križevaci udelilo čestné občianstvo; čestným občanom sa stal i v meste Koprivnice v roku 1867
 • v roku 1863 sa pridal k miléniovým oslavám sv. Cyrila a Metoda, pričom na základe povolenia Sv. Stolice bolo udelené povolenie sláviť ich sviatok 5.júla ako duplex primae classis cum octava, a to v celej chorvátsko – slavónskej krajine
 • J. Em. Mons. ThDr. Juraj kardinál Haulik zomrel 11.mája 1869 o 7.45 h v Záhrebe, kde bol v katedrálnej krypte 20.mája 1869 pochovaný, čo pripomína jeho busta a pamätná tabuľa v ľavej kostolnej lodi zľava oltára sv. Ladislava; ďalšia pamätná tabuľa je vo svätyni, kde je v zozname záhrebských biskupov
 • Narodil som sa ako Slovák, ale zomriem ako Chorvát – povedal Haulik o sebe
Haulikove publikácie
 1. Facultates et privilegiavice – archidiaconis, Zagrabiae 1838
 2. Honorabilibus in Christo presbyteris, Zagrabiae 1838
 3. Sermo pastoralis quem Georgius Haulik … ad clerum populum que dixit, Vindobonae 1838
 4. Venerabilibus fratribus, filiisque … salutem, Zagrabiae 1838
 5. Allocutiones … Georgii Haulik … quarum altera aperuit altera clausit generalem regnorum… congregationem, Zagrabiae 1840
 6. Dictio… Georgii Haulik… cum… comitem Haller… in banum… installaret habita, Zagrabiae 1842
 7. Venerabiles fratres, dilecti filii, Zagrabiae 1842
 8. Venerabilibus fratribus… universe clero, Zagrabiae 1843
 9. Allocutio … Georgii Haulik… ad alumnus Seminarii, Zagrabiae1844, 1846
 10. Venerabilibus fratribus… universe clero, Posonii 1844
 11. Officia varia… impensis Georgii ab Haulik, Zagrabiae 1845
 1. Venerabiles fratres, Zagrabiae 1845
 2. Allocutio … Georgii Haulik… ad clerum juniorem, Zagrabiae 1847
 1. Venerabiles fratres… Zagrabiae 1847
 2. Venerabiles fraters dilectissimi filii, Zagrabiae 1847
 3. Venerabilibus fratribus salutem in Domino sempiternam, Zagrabiae 1847
 4. Dictio … Georgii Haulik… ad status et ordines, Zagrabiae 1848
 1. Venerabiles fraters et filii…, Posonii 1848
 2. Venerabiles fraters et filii…, Viennae 1848
 3. Venerabiles fratres, filii dilectissimi…, Zagrabiae 1848
 4. Selectio res encyclicae literae et dictions sacrae, 1.– 4., Viennae 1850 –1858
 1. Selectio res encyclicae literae et dictions sacrae, 5. – 7., Zagrabiae 1862 – 1867
 1. Öesterreich der Konkordaten staat, Wien 1859
 2. Zur italienischen Frage, Wien 1859
Nepublikovaný rukopis
 • Vieroučno – právno – fundamentálna rozprava, Arcibiskupský archív v Záhrebe
Storočie Haulikovských pamiatok
 • 1929
  • Pamätná tabuľa na rodnom dome v Trnave, Námestie sv. Mikuláša, ktorú dalo zhotoviť Hrvatsko književno društvo svetog Jeronima
 • 1999
  • Busta od Ante Starčevića na nádvorí Spolku Vojtecha v Trnave
  • vydala Chorvátska a Slovenská pošta zároveň        známku kardinála Haulika s jeho podobizňou, erbom a rodným domom od Jozefa Baláža a Martina Činovského

 • 2009
  • vydali publikáciu: DEŽELIČ, V. 2009. Kardinal Haulik nadbiskup zagrebački 1788 – 1869. Zagreb: Glas Koncila, 2009, 304 s. ISBN 978 – 953 – 241 – 197 – 3, ktorú dal Haulikov inštitút preložiť a vydal
 • 2013
  • po transformácii Divadelno – speváckeho súboru Jána Palárika v Majcichove prijalo občianske združenie pomenovanie Haulikov inštitút v Trnave
  • Haulikov inštitút prijal svoj erb, ktorý navrhol PhDr. Ladislav Vrtel, A.I.H. – herold Slovensko a zaregistroval ho Heraldický register SR pod signatúrou W – 268/ 2013
  • Haulikov inštitút sa stal členom združenia Životnými cestami Jána Palárika
  • občianske združenie Životnými cestami Jána Palárika udelilo Haulikovmu inštitútu Ďakovný list
 • 2014
  • Haulikov inštitút odhalil Haulikovi Pamätnú tabuľu     v Parku Maksimir v Záhrebe
Pamätná tabuľa v Parku Maksimir v Záhrebe
 • Haulikov inštitút uskutočnil v Záhrebe svoje Valné zhromaždenie, ktorého sprievodným podujatím bola medzinárodná vedecká konferencia pod názvom: Cyrilometodskí nasledovníci: Haulik, Moyses, Palárik; z konferencie vydal Haulikov inštitút tlačený zborník
 • Trnavský samosprávny kraj udelil Haulikovi Pamätnú medailu Cyril a Metod in memoriam

Pamätná medaila Cyrila a Metoda in memoriam

 • Trnavský samosprávny kraj udelil Haulikovi titul: Čestné občianstvo TTSK in memoriam
 • občianske združenie Životnými cestami Jána Palárika udelilo Haulikovmu inštitútu Pamätný list
 • patrónom Haulikovho inštitútu sa stal sv. Ján Pavol II.
Čestné občianstvo TTSK in memoriam
 • 2015
  • Haulikov inštitút odhalil v predsieni Ženska opča gimnasia Družbe sestara milosrdnica s pravom javnosti Zagreb pamätnú tabuľu Slovenskému trojhviezdiu v 19.storočí v Záhrebe: Haulikovi, Moysesovi, Šulekovi;
  • štatutári Haulikovho inštitútu: predseda a podpredsedníčka na Valnom zhromaždení v Marija Bistrici prijali Záslužný Rad kardinála Haulika – O.C.H. – ex offo z rúk herolda SR PhDr. Ladislava Vrtela, O.I.H., členovia Výboru potom prijali od predsedu šerpu a znak, ostatní členovia odznak a prvý raz bola udelená Cena kardinála Haulika
  • sprievodným podujatím bola medzinárodná vedecká konferencia pod názvom: Moysesovo dielo v prospech Slovanstva; z konferencie vydal Haulikov inštitút t
 • 2016
  • občianske združenie Životnými cestami Jána Palárika udelilo Haulikovmu inštitútu Pamätný list
 • 2017
  • pre Haulikov inštitút navrhol PhDr. Ladislav Vrtel, A.I.H. – herold Slovensko zástavu
  • občianske združenie Životnými cestami Jána Palárika udelilo Haulikovmu inštitútu Cenu Jána Nepomuka Bobulu
 • 2019
  • Haulikov inštitút vydal preklad chorvátskej publikácie v mäkkej väzbe DEŽELIČ, V., st. 2019. Trnavský rodák kardinál Haulik záhrebský arcibiskup 1788 – 1869. Trnava: Haulikov inštitút, 2019, 208 s. ISBN 978 – 80 – 570 – 0842 – 2.
  • Haulikov inštitút vydal preklad chorvátskej publikácie v tvrdej väzbe DEŽELIČ, V., st. 2019. Trnavský rodák kardinál Haulik záhrebský arcibiskup 1788 – 1869. Trnava: Haulikov inštitút, 2019, 2.vydanie, 232 s. ISBN 978 – 80 – 973532 – 1 – 6.

  • Haulikov inštitút uskutočnil svoje Valné zhromaždenie v rámci ktorého predstavil svoju publikáciu: Trnavský rodák kardinál Haulik záhrebský arcibiskup 1788 – 1869; sprievodným programom bola konferencia, z ktorej bol vydaný zborník pod názvom: Kardinál Haulik

Publikácie Haulikovho inštitútu

 • DEŽELIĆ, V. st. 2019. Trnavský rodák kardinál Haulik, záhrebský arcibiskup 1788 – 1869. Trnava: Haulikov inštitút, 2019, 1.vydanie, 208 s. ISBN 978 – 80 – 570 – 0842 – 2.
 • DEŽELIĆ, V. st. 2019. Trnavský rodák kardinál Haulik, záhrebský arcibiskup 1788 – 1869. Trnava: Haulikov inštitút, 2019, 2.vydanie, 232 s. ISBN 978 – 80 – 973532 – 1 – 6.
 • ZEMKO, P. 2014. Cyrilometodskí nasledovníci – Haulik, Moyses, Palárik. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Cyrilometodskí nasledovníci – Haulik, Moyses, Palárik ako i z príležitosti Valného zhromaždenia Haulikovho inštitútu v Trnave. Záhreb, Chorvátsko 14. – 16. mája 2014. Trnava: Pre Haulikov inštitút vydalo Vydavateľstvo Ivona Matúšová, 2014, 143 s. ISBN 978 – 80 – 89413 – 34 – 8.
 • ZEMKO, P. – MATÚŠOVÁ, I. 2017. Ročenka Haulikovho inštitútu I. Od DDSJP k Haulikovmu inštitútu. Trnava: Pre Haulikov inštitút vydalo Vydavateľstvo Ivona Matúšová, 2017, 152 s. ISBN 978 – 80 – 89413 – 72 – 0.
 • ZEMKO, P. 2019. Zasadzovať sa za spoločné dobro, Trenčín 20.októbra 2018 (Zborník z vedeckej konferencie). Trnava: Vydavateľstvo Ivona Matúšová pre Haulikov inštitút, 2019, 33 s. ISBN 978 – 80 – 89979 – 08 – 0.
 • ZEMKO, P. 2020. Kardinál Haulik. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 10.decembra 2019 v Trnave. Trnava: Haulikov inštitút 2020, 41 s. Elektronická publikácia. ISBN 978 – 80 – 973532 – 2 – 3.
 • ZEMKO, P. 2021. Ovládal umenie písať úsmevne. Trnava: Pre Haulikov inštitút vydalo Vydavateľstvo Ivona Matúšová, 2021, 93 s. ISBN 978 – 80 – 89979 – 27 – 1.
 • ZEMKO, P. – CZARNECKI, P. S. – HERDICS, GY. – ÁČOVÁ, B. – KLEMENT, M. – REČNÁ, S. – SNOPEK, P. 2021. Povedať pravdu s úsmevom. Trnava: Pre Haulikov inštitút vydalo Vydavateľstvo Ivona Matúšová, 2021, 110 s. Elektronická publikácia. ISBN 978 –80 – 89979 –28 – 8.
 • ZEMKO, P. 2021. K Zaosekovej autobiografii. Trnava: Pre Haulikov inštitút vydalo Vydavateľstvo Ivona Matúšová, 2021, 15 s. Elektronická publikácia. ISBN 978 – 80 – 89979 – 29 – 5.
 • ZEMKO, P. 2022. Jánovi Palárikovi – dvestoročnému jubilantovi. Trnava: Pre Haulikov inštitút Vydavateľstvo Ivona Matúšová, 2020, 112 s. Elektronická publikácia. ISBN 978 – 80 – 89979 – 32 – 5.
 • ZEMKO, P. 2022. Haulikov inštitút k Palárikovej dvestovke. Trnava: Pre Haulikov inštitút Vydavateľstvo Ivona Matúšová, 2020, 72 s. Elektronická publikácia. ISBN 978 – 80 – 89979 – 33 – 2.
 • ZEMKO, P. 2022. Ročenka Haulikovho inštitútu II. (Od druhého k tretiemu Valnému zhromaždeniu). Trnava: Haulikov inštitút, 2022, 211 s. ISBN 978 – 80 – 973532 – 3 – 0.